Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskola © 2012

Inese Ruļuka

Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas skolotājaKlašu audzinātāji dodas pieredzes apmaiņas braucienā uz DaugavpiliJau vairākus gadus kā laba tradīcija ir izveidojies Līvānu  Bērnu un jauniešu centra organizētais  Līvānu novada klašu audzinātāju un metodisko komisiju vadītāju, un direktoru vietnieku audzināšanas darbā pieredzes apmaiņas brauciens  uz kādu no Latvijas novadiem. Arī šajā mācību gadā saulainā 1. aprīļa rītā kuplā pulkā devāmies uz Latvijas otro lielāko pilsētu Daugavpili, lai apmeklētu izglītības iestādes un izslavēto Daugavpils Marka Rotko mākslas centru. No Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas uz  Daugavpili devās Latvijas un pasaules vēstures skolotāja, kulturoloģijas, politikas un tiesību skolotāja, 12. b klases audzinātāja Inese Ruļuka.


Mūs laipni uzņēma Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu centra (BJC) "Jaunība" direktore Aina Jansone, kura pastāstīja, kā tiek organizēta interešu izglītība pilsētā. Daugavpilī  BJC „Jaunība” ir ļoti populāra un apmeklēta vieta (nodarbības notiek dažādās pilsētas vietās), kur pulcējas bērni un jaunieši, notiek pulciņu nodarbības, izglītojoši un izklaidējoši pasākumi, nometnes, starptautiski  mūzikas un mākslas festivāli. Šajā mācību gadā centra nodarbības un aktivitātes apmeklē vairāk kā 2 tūkstoši bērnu un jauniešu, ar kuriem strādā ap 100 profesionāli un zinoši BJC pedagoģi. Kā minēja A. Jansone, interešu izglītība  bērniem un jauniešiem veicina radošu pašizteiksmi, nodrošina saturīgas un lietderīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas un novērš negatīvo tendenču  attīstību  jaunatnes vidū, kā arī veicina dzīves karjeras izvēles iespējas. Uzmanību piesaistīja arī  BJC „Jaunība” skatlogi, kuros bija izvietota tehniskās modelēšanas pulciņa dalībnieku darbu – dažādu sauszemes, gaisa un ūdens transporta līdzekļu maketi –  izstāde  „Transporta  līdzekļi vakar – šodien – rīt”. A. Jansone minēja arī to, ka bez veiksmīgi izveidotas komandas būtu grūti izplānot un organizēt dažādus pasākumus, tāpēc liela loma ir BJC sadarbībai ar pilsētas izglītības iestādēm, jo īpaši ar direktoru vietniekiem audzināšanas darbā.


Pēc  BJC apmeklējuma devāmies uz  Daugavpils 12. vidusskolu - skolu, kas savā ikdienas un mācību  dzīvē  pielieto  izcilā  gruzīņu  pedagoga  Šalva  Amonašvili  iedzīvinātos un popularizētos humānās pedagoģijas pamatprincipus, ka skola ir bērna garīgās izaugsmes, prāta un dvēseles pilnveidošanās kāpnes.  Pavasarīgu sveicienu - literāru kompozīciju  par mīlestību  „Kad sirdis runā" bija sagatavojuši  un Raiņa lugu tēlos (Laimdota ar Lāčplēsi, Jāzeps ar  Dinu, Indulis ar Āriju, Baiba ar Uldi) iejutušies skolas skatuves runas un kustību pulciņa dalībnieki.  Direktores vietnieces izglītības jomā  Lidija  Ivanova un Inga Baltace iepazīstināja  ar  Daugavpils 12. vidusskolas mērķiem, prioritātēm un vīziju, kā arī mācību darbu skolā, izmantojot humānās pedagoģijas principus. Patiess prieks par atkalredzēšanos pieredzes apmaiņas seminārā bija tiekoties ar Līvānu 1. vidusskolas kādreizējo kolēģi,  latviešu valodas un literatūras skolotāju Lidiju Znotiņu, kura dalījās savā pieredzē kā humānās  pedagoģijas principus var pielietot integrētā mācību stundā. Lai aicinātu skolēnus vairāk lasīt un iepazīt gan latviešu, gan krievu rakstnieku darbus, kopā ar  krievu valodas skolotāju Zoju Vitkovsku  tika izstrādāti  metodiskie materiāli par tēmu „Vērtības latviešu un krievu lietaratūrā”. Skolas sociālā pedagoģe Ineta Bogatā prezentēja savu redzējumu par audzināšanas stundu „Mana ģimene – mana bagātība”, savukārt matemātikas skolotāja Inese Siņavska iepazīstināja ar humānās pedagoģijas principos balstītām fizikas un bioloģijas mācību grāmatām un uzdevumiem, ko var izmantot, lai skolēnos veicinātu interesi par matemātiku. Dienas otrajā pusē devāmies uz Daugavpils Marka Rotko mākslas centru, kas 2014. gada 24. aprīlī atzīmēs savu gada jubileju, lai tuvplānā  apskatītu sešus oriģinālos mākslinieka Marka Rotko dažādos laika periodos tapušos darbus, kā arī iepazītos ar mūsdienu Latgales mākslinieku dažādās tehnikās veidotajiem darbiem.


Pateicamies Daugavpils pilsētas BJC direktorei Ainai Jansonei, Daugavpils 12. vidusskolas  direktorei  Elitai  Boliņai  un  skolas  kolektīvam  par  viesmīlīgo uzņemšanu un dalīšanos pieredzē! Liels paldies Līvānu Bērnu un jauniešu centra direktorei Valentīnai Poikānei par  vērtīgo pieredzes apmaiņas braucienu.


Aplūkojot Daugavpils pilsētas BJC „Jaunība” vizuālās un vizuāli plastiskās  mākslas pulciņu audzēkņu darbus izstādē „Trejdeviņas saules lec”.Daugavpils 12. vidusskolas skatuves runas un kustības pulciņa audzēkņi literārā kompozīcijā par mīlestību „Kad sirdis runā”, iejūtoties Raiņa lugu tēlos.


Līvānu novada skolotāji kopā ar kolēģiem no Daugavpils pilsētas  BJC „Jaunība” un Daugavpils 12. Vidusskolas.Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā

Jaunumi Mācības Tālmācība Kontakti